જ્ઞાનદીપ શિક્ષા મંચ દ્વારા રાષ્ટ્રીય કક્ષાની દેશભક્તિ ગીત ગાન સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જ્ઞાનદીપ શિક્ષા મંચ બાળકોમાં દેશભક્તિની ભાવના જાગૃત કરી રહ્યું છેઃ રાજેશ બરનવાલ

25-01-2022  121